Projekti

Javni konkurs: Tim istraživača/ica saradnika/ca - istražuje o zdravlju mladih

12.05.2021.
3 min

Krovna organizacija mladih Srbije poziva tim istraživača/ice da se prijave na konkurs za istraživače/ce saradnike/ce za izradu istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji.

Javni konkurs: Tim istraživača/ica saradnika/ca - istražuje o zdravlju mladih

 

Foto: Pixabay

O konkursu

Istraživanje Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji i angažovanje saradnika/ca istraživača/ca Krovna organizacija mladih Srbije realizuje u okviru programa Zdravo Dvadesete i uz podršku Galenike a.d. Beograd.  

Istraživanje treba da mapira trenutni položaja mladih i njihovih potreba, kao i doprinese promociji značaja mentalnog i fizičkog zdravlja mladih, ali i da ukaže pažnju relevantnim institucijama i akterima omladinske politike na ključne preporuke za unapređenje javnih politika u oblasti i pružanje adekvatne sistemske podrške mladima.

Istraživanje obuhvata korišćenje različitih metoda istraživanja koje KOMS koristi u svojim istraživanjima: desk istraživanje, kvalitativno (fokus grupe i dubinski intervjui) i kvantitativno (online upitnik), kao I analizu rada resornih i drugih važnih institucija za mlade, uključujući i preporuke za unapređenje javnih politika.

 

Opis posla

 • Postavljanje okvira celokupnog istraživanja (projekat istraživanja)
 • Kreiranje upitnika
 • Kreiranje i korišćenje uzorka mladih ljudi koji se baziraju na podacima Republičkog zavoda za statistiku
 • Kreiranje SPSS baze podataka i definisanje parametara za pitanja i odgovore
 • Anliziranje podataka
 • Kreiranje dijagrama i drugih formi vizuelnog prikaza rezultata
 • Pisanje narativnih zaključaka baziranih na prukupljenim podacima
 • Definisanje tema fokus grupa
 • Kreiranje istraživačkih instrumenata (upitnik i uputstva) za svaku fokus grupu
 • Moderiranje i vođenje fokus grupa
 • Anliziranje transkripta i pisanje zaključaka nakon održanih fokus grupa
 • Fasilitira konsultacije
 • Pisanje finalnog izveštaja

 

Minimum uslova za konkurisanje

 • Diploma osnovnih studija u oblasti društveno-humanističkih nauka
 • Makar jedan rad na istraživačkom projektu/istraživanju
 • Poznavanje osnova kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja
 • Istraživačke veštine

 

Sadržaj prijave

 • Biografije istraživača/ca sa naznačene tri ključne reference relevantne za ovaj angažman (objavljen rad, učešće na projektu, učešće u istraživanju i sl.)
 • Predlog za izradu izveštaja (po izboru do 1 strane).

 

Honorar

Istraživački tim će biti angažovan za period od 1. juna do 30. avgusta 2021. godine. Naknada za istraživački tim je 150.000 RSD bruto.

 

Kako možete da se prijavite?

Za konkurs se možete prijaviti dostavljanjem dokumentata naznačenih u delu Sadržaj prijave najkasnije do 20. maja 2021. godine do 23:59 na mejl konkurs@koms.rs.

 

Kriterijumi i rokovi za izbor

Komisija KOMS će do 24. maja doneti odluku o izboru kandidata/kinja, na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Iskustvo i reference istraživača/čice (70% bodova)
 • Motivi, izazovi, predlozi za unapređenje (30% bodova)

Za više informacija možete kontaktirati, programsku asistentkinju, Anju Jokić na anja.jokic@koms.rs  ili na +381 69 738 443.

Kopiraj link