Projekti

„Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca“

30.07.2021.
7 min

Projekat „Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca“ finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Projekat realizuje Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade Kragujevac u partnerstvu sa Biznis inovacionim centrom d.o.o. Kragujeva i Univerzitetom u Kragujevcu.

„Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca“

Foto: Wikimedia (Strujajoe)

Cilj projekta je doprinos unapređenju zapošljavanja i zapošljivosti mladih sa teritorije grada Kragujevca i unapređenje sistema podrške na lokalnom nivou kroz razvoj njihovih ličnih veština i kompetencija u skladu sa zahtevima tržišta.

Projektom će se obezbediti inovativno radno iskustvo za studente i nezaposlena lica kroz korišćenje modela poslovnih simulacija i obuka iz prenosivih veština ali i uspostavljanje održivog mehanizma podrške na lokalnom nivou za razvoj preduzetništva kod mladih kroz realizaciju zajedničkih projekata i programa.

Promocija preduzetničkog duha i razvoj ličnih veština i kompetencija, samozapošljavanje i zapošljavanje će se sprovesti kroz dve projektne komponente:

 1. Obuke iz poslovnih simulacija, karijerno vođenje i obuke prenosivih veština u cilju pripreme održivih poslovnih planova.
 2. Takmičenje za najbolji biznis plan za pokretanje posla ili unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava.

Uslovi za učešće na Javnom pozivu

Projekat „Možeš i ti postati mladi preduzetnik grada Kragujevca“ je projekat od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora i sprovodi se na teritoriji grada Kragujevca. Program podsticaja zapošljavanju mladih od 19 do 30 godina starosti, realizuje Biznis inovacioni centar d.o.o. kao gradska institucija za podršku preduzetništvu i obezbeđuju se kroz realizaciju besplatnih obuka i dodelu grantova za pokretanje ili unapređenje poslovanja.

Program se realizuje u dve faze i to:

 • I faza – Obuke iz poslovnih simulacija, karijerno vođenje i obuke prenosivih veština;
 • II faza – Takmičenje za najbolji biznis plan, registracija preduzeća i nabavka opreme.

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za pravo učešća u I fazi Programa:

 • Na obukama mogu učestvovati studenti i  nezaposlena lica - mladi starosti od 19 do 30 koji imaju poslovnu ideju i žele da započnu sopstveni posao;
 • Zaposleni, predstavnici preduzeća registrovanog u Agenciji za privredne registre, sa sedištem na teritoriji grada Kragujevca  i koji imaju aktivan status ne duže od 1 godine u trenutku objavljivanja Javnog poziva;
 • Da imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;
 • Da u prethodnim godinama polaznik nije koristio podsticajna sredstva iz budžeta grada Kragujevca za otpočinjanje sopstevnog posla.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za I fazu:

 • Prijavni formular za učešće na obukama poslovnih simulacija, karijernom vođenju i prenosivim veštinama (obrazac 1) - formular se popunjava online (linku za pristup Formularu);
 • Izjava da polaznik nije koristio podsticajna sredstva iz budžeta grada Kragujevca za otpočinjanje sopstevnog posla (obrazac 1a). Izjavu možete preuzeti ovde.
 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 1b); Izjavu možete preuzeti ovde.
 • Izjava o saglasnosti za korišćenje datih podataka (obrazac 1c); Izjavu možete preuzeti ovde.
 • Kopija lične karte.
 • Potvrda da se nezaposleno lice nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Izvod iz APRa (samo za postojeća privredna društva i preduzetnike);
 • Potrebna dokumentacija se dostavlja nakon prihvatanja prijave na obuke o čemu će kandidati biti obavešteni.

Uslovi za konkurisanje za II fazu:

 • Potvrda o završenim obukama iz I faze (Potvrdu izdaje Biznis inovacioni centar na osnovu evidencije prisutnosti na obukama). Obavezno je prisustvo na minimum 80% programa obuka.
 • Izrađen biznis plan;
 • Profaktura/ugovor/ponuda sa specifikacijom osnovnih sredstava za koja se podnosi prijava.

Dodatne informacije:

 • Pravo prijave imaju pojedinci ili timovi od maksimalno 5 članova.
 • Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova će izvršti preselekciju kandidata i prvih 30 najbolje rangiranih kandidata će biti pozvano da pohađa treninge iz poslovnih simulacija, prenosivih veština i karijernog vođenja.
 • Obuke prenosivih veština i karijerno vođenje traju 5 radnih dana i sastoje se iz sledećih modula: 1 - Poslovna komunikacija; 2 - Efektno liderstvo; 3 - Pisanje CV-a i motivacionog pisma; 4 - Poslovna etika; 5 - Upravljanje vremenom.
 • Obuke poslovnih simulacija traju 10 radnih dana kroz 8 modula: 1 - Analiza poslovne ideje; 2 - Inovacija kao komparativna prednost; 3 - Razvoj poslovnog modela CANVAS; 4 - Testiranje poslovnog modela CANVAS; 5 - Potvrđivanje poslovnog modela CANVAS;  6 - Izrada poslovnog plana ; 7 - Predstavljanje poslovne ideje(elevator pitch); 8 - Finansije za Start ap;
 • Nakon završenih obuka kandidati će prezentovati svoje ideje na javnoj prezentaciji pred Komisijom za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova. U zavisnosti od raspoloživih sredstava 3 - 6 najboljih ideja će biti nagrađeno bespovratnim sredstvima za započinjanje biznisa. Kandidati sa najboljim poslovnim idejama će u fazi realizacije imati obezbeđenu besplatnu mentorsku podršku i mogućnost apliciranja za korišćenje poslovnog prostora u Biznis inovacionom centru.
 • Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova donosi odluku o raspodeli sredstava.
 • Uslov za dodelu bespovratnih sredstava su završene obuke i registrovano preduzeće u Agenciji za privredne registre.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstsva.

Namena sredstava:

Bespovratna sredstava se mogu koristiti za:

Nabavku nove opreme - Oprema koja je predmet granta mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Stavljanje u funkciju radnog prostora i proizvodnih procesa rada – Adaptaciju i/ili rekonstrukciju poslovnog prostora

Nabavku materijala i sirovina - Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

 • Neće se finansirati: organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti.
 • Ukupna raspoloživa sredstva iznose 2.400.000,00 RSD dok će se visina grantova kretati u rasponu od 400 - 800.000 RSD po korisniku. Komisija za ocenu poslovnih ideja i dodelu grantova zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva kao i da iznos odobrenih sredstava bude manji od iznosa traženih sredstava.
 • Sredstvo obezbeđenja - Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava:

Prijave na obuke se vrše isključivo online popunjavanjem prijavnog formulara.

Rok za dostavu prijava za učešće na obukama je 15. avgust 2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti e-mailom na office@bickg.rs i kzmkragujevac@gmail.com.

Obuke se sprovode u Biznis inovacionom centru d.o.o., na adresi Trg topolivaca 4, Kragujevac

Kopiraj link

Slični tekstovi

Konkurs i Open day za besplatnu Akademiju preduzetništva
11.12.2023.
2 min

Konkurs i Open day za besplatnu Akademiju preduzetništva

Projekti
Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte [Dijalog promena]
26.11.2021.
4 min

Poziv za dodelu grantova za istraživačke projekte [Dijalog promena]

Projekti
Poziv za umetnice i umetnike iz Srbije za učešće na rezidencijalnim programima projekta Some Call Us Balkans
27.12.2021.
2 min

Poziv za umetnice i umetnike iz Srbije za učešće na rezidencijalnim programima projekta Some Call Us Balkans

Projekti