Takmičenja

Konkurs za izradu urbanističko - arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju

11.06.2021.
10 min

Raspisan je Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

 

Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja centra

Foto: NajStudent (AdobeStock)

Konkurs je:

 

Prema pravu na učestvovanje – otvoreni,

 

Prema zadatku – projektni,

 

Prema stepenu sprovođenja – jednostepeni,

 

Prema načinu predaje – anonimni.

 

Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika.

 

Nagrađena rešenja služiće kao osnov za dalju razradu planske i tehničke dokumentacije.

 

Predmet konkursa je izrada urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada (širi kontekst) sa idejnim rešenjem gradskog trga (uži kontekst) u Priboju.

 

Uži kontekst – Plato gradskog trga u Priboju se nalazi u zoni gradskog centra sa već postojećim komercijalno-uslužnim, administrativnim sadržajima i predviđenim sadržajima kulture i stanovanja. Severoistočnu stranu trga zatvara objekat Doma kulture u izgradnji, severozapadnu zatvara hotel sa terasom orijentisanom prema trgu. Na jugozapadnoj strani su objekti stanovanja a na jugoistočnoj su predviđeni komercijalno- uslužni objekti.

 

Sa jugozapadne strane trg je ograničen Nemanjinom ulicom. Sa severozapadne strane prostor predviđen za trg je ograničen ulicom manjeg inteziteta koja povezuje Limsku i Nemanjinu ulicu. Objekti koji definišu prostor trga sa severoistočne strane su spratnosti P+12 i P+13 sto bitno utiče na karakter trga.

 

Važan parametar koji bi trebalo da utiče na projektovanje budućeg gradskog trga je blizina reke Lim, koja protiče u neposrednoj blizini. Dom kulture, koji svojom formom definiše prostor trga sa severozapadne strane, je uz samo šetalište pored reke koje je zapravo glavni gradski prostor rekreacije pa se nameće potreba za otvaranjem pešačkih veza sa šetalistem preko platoa na kome s nalazi Dom kulture i samim tim otvaranje vizura prema reci.

 

Razvoj trga sagledati na način da aktivira sve potencijle prostora, poveća stepen atraktivnosti i trasira puteve novog oživljavanja i adekvatnijeg korišćenja prostora. Centralni gradski trg, svojim konceptom i obradom svakako treba da bude najatraktivniji i najprepoznatljiviji segment gradskog prostora.

 

Rešenje treba koncipirati tako da omogući da prostor gradskog trga ostane glavni prostor okupljanja građana ali sa novim prostornim i namenskim kvalitetima. Ujedno treba da predstavlja “simbol” grada odnosno motiv po kome će grad biti prepoznatljiv ali i da adekvatno upućuje posetioce i građane u okolne gradske prostore i sadržaje.

 

Širi kontekst – obuhvata prostor u neposrednoj okolini trga – deo centra novog Priboja, oivičen koridorima gradskih saobraćajnica i to delovima ulica Nemanjina, Limska i Veljka Vlahovića.

 

Potrebno je ispitati potencijale predmetnog prostora radi izgradnje novih sadržaja, reorganizacije saobraćajnih tokova i rešavanja stacionarnog saobraćaja, definisati urbani mobilijar, kao i iznalaženje rešenja koje će funkcionalno i vizuelno povezati centar naselja sa celinama u okruženju (obala reke Lim, pravoslavni hram i sl).

 

Zadatak Konkursa

Izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, sa svim elementima koji se zahtevaju Programom Konkursa, čije će rešenje biti polazna osnova za urbanu obnovu predmetnog područja u kontekstu održivog razvoja, sa svim elementima definisanim konkursnom dokumentacijom.

 

Rešenja trebaju biti funkcionalna i racionalna, primerena centralnoj zoni naselja. Učesnici treba da ispitaju mogućnost rasterećenja užeg centra naselja od motornog saobraćaja u cilju formiranja višenamenskog trga i pešačke zone kojima se povećava estetska vrednost i formira novi ambijent koji će predstavljati centar društvenih zbivanja i socijalnih kontakata.

 

Zadatak konkursa ima više nivoa:

 

Planski nivo – ima za cilj ispitivanje potencijala

 

šireg prostora u smislu širenja centralnih i drugih sadržaja, vizuelnog i funkcionalnog povezivanja sa centralnom zonom i celinama u okruženju, odnosno iznalaženje mogućnosti reorganizacije saobraćajnih tokova u cilju formiranja trga i pešačke zone i rešenja stacionarnog saobraćaja.

 

Projektni nivo – ima za cilj urbanističko-arhitektonsko rešenje trga, kroz preoblikovanje javnih površina, parterno, pejzažno i ambijentalno uređenje, sa prepoznatljivim, atraktivnim urbanim elementima u kontekstu stvaranja prepoznatljivog identiteta, koje će biti privlačne različitim grupama korisnika tokom cele godine za obavljanje različitih aktivnosti iz oblasti: kulture, umetnosti i zabave, kojima se obezbeđuje veći stepen pešačkih komunikacija i pristup postojećim sadržajima.

 

Planski osnov za urbanističko – arhitektonski konkurs je Plan generalne regulacije gradskog područja opštine („Službeni list opštine Priboj“, br. 6/2013, 2/2016 i 7/2018).

 

Pravo učešća na Konkursu

Imaju sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, kao i pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti. Dokaz o stečenom stručnom zvanju je fotokopija diplome visokoškolske ustanove priložena uz dokumentaciju na konkursu.

 

Učesnici Konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe i stručnjake iz drugih struka u cilju unapređenja konkursnog rešenja, kao i studente završnih godina sa fakulteta iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja.

 

Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

 

Učesnik Konkursa je anonimno fizičko ili pravno lice ili više njih, koje je preuzelo konkursnu dokumentaciju, izradilo i predalo konkursni rad.

 

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

 

Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća samo sa jednim radom.

 

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije konkursa.

 

Autori nagrađenih radova su u obavezi da nakon objave rezultata, svoje radove dostave u .dwg formatu.

 

Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.

 

Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene konkursnom dokumentacijom.

 

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

Predsednik žirija:

 • dr Dragana Vasiljević Tomić, dipl. inž. arh., vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

 

Zamenik predsednika:

 • dr Božidar Manić, dipl. inž. arh., izvršni direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije – Beograd

 

Članovi žirija:

 • Marica Mijajlović, dipl.inž. arh, Predsednica Inženjerske komore Srbije – Beograd
 • mr Đorđe Milić, dipl. p. planer, pomoćnik ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, zamenik predsednika UO Inženjerske komore Srbije – Beograd
 • dr Nevena Vasiljević, dipl. inž. pejz. arh., vanredni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
 • Ekrem Hodžić, dipl. inž. arh., opštinski urbanista – Opštinska uprava Priboj

 

Zamenici:

 • Dejan Filipović, dipl.inž. arh, JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj
 • Ruža Penezić, dipl. inž. arh, JP Užice Razvoj, član Komisije za planove Opštine Priboj

 

Izvestioci:

 • Veljko Bojović, dipl. p. planer. JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj
 • Tatjana Simonović, dipl.inž.arh, JP Gradac Čačak, Zamenik predsednika matične sekcije arhitekata u IKS

 

Sekretarijat konkursa:

 • Elvis Mujović, dipl. inž. građ., rukovodilac odeljenja za Urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko –pravne poslove, Opštinska uprava Priboj
 • Marko Janjušević, master prof.tehnike i informatike, Opštinska uprava Priboj

 

Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija donesenu u skladu sa Pravilnikom i zasnovanu na profesionalnim i etičkim načelima rada.

 

Konkursna dokumentacija sadrži:

Raspis Konkursa, Program Konkursa u digitalnom formatu, Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3, Geodetske podloge lokacije i neposrednog okruženja u digitalnom formatu, Fotodokumentacija u digitalnom formatu.

 

Program konkursa obuhvata: povod i cilj za izradu konkursa, opis lokacije, konkursni zadatak, izvod iz raspoložive planske i druge dokumentacije i fotodokumentaciju.

 

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije, vrši se na internet stranici Raspisivača: www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs, ili ličnim preuzimanjem na adresi:

 

Opština Priboj,
12. januara br. 108,
31330 Priboj,

 

 

u periodu od 05.03.2021. godine, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.

 

Početak konkursnog roka / datum oglašavanja: 05.03. (petak) 2021. godine

 

Rok za postavljanje pitanja i obilazak lokacije je do: 09.04. (petak) 2021. godine Pitanja se mogu postavljati na e-mail adresu: konkurs2021@priboj.rs

 

Rok za odgovore na pitanja je 23.04. (petak) 2021. godine

 

Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na internet stranici Naručioca, u roku od sedam dana od isteka roka za postavljanje pitanja i isti će biti dostupni do isteka roka za predaju radova;

 

Rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine

 

Radovi se moraju predati do 14:00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom).

 

Otvaranje konkursnih radova i početak rada izvestioca: 09.06. (sreda) 2021. godine.

 

Početak rada žirija je: 17.06. (četvrtak) 2021. godine.

 

Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada Žirija je 25.06. (petak) 2021. godine Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranicama Raspisivača www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs.

 

Postkonkursne aktivnosti će trajati do 07.08.2021. godine.

 

O terminu za podizanje nenagrađenih radova učesnici će biti obavešteni na internet stranici Naručioca.

 

Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima Konkursa biće organizovana najkasnije 45 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

 

Dodatne informacije PDF.

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad
11.06.2021.
3 min

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad

Takmičenja
Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje vrtića i jaslica
30.11.2021.
2 min

Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje vrtića i jaslica

Takmičenja
Young Balkan Designers 2022: Life Hacks for Health and Wellbeing
16.12.2021.
4 min

Young Balkan Designers 2022: Life Hacks for Health and Wellbeing

Takmičenja