Takmičenja

Konkurs za najbolji neobjavljeni roman za nagradu Zlatna sova

11.06.2021.
4 min

Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo, kao najveća izdavačka kuća u Republici Srpskoj, poziva autore koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku, da uzmu učešća na Konkursu za najbolji neobjavljeni roman i nagradu „Zlatna sova“ za 2021. godinu.

 

Konkurs za neobjavljeni romanFoto: Unsplash 

  • Književna nagrada izdavačke kuće JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo obuhvata plaketu (povelju) za najbolji neobjavljeni roman, objavljivanje dela u tiražu od 500 primeraka, te autorsku naknadu od 5.000,00 KM i 20 primeraka romana.
  • Druga nagrada obuhvata objavljivanje dela u tiražu od 500 primeraka, te autorsku naknadu od 2.000,00 KM i 20 primeraka romana.
  • Treća nagrada obuhvata objavljivanje dela u tiražu od 500 primeraka, te autorsku naknadu od 1.000,00 KM i 20 primeraka romana.

 

Ukoliko nijedan od autora tri prvonagrađena romana ne bude imao prebivalište u Republici Srpskoj, Zavod zadržava pravo da, na preporuku stručnog žirija, pored nagrađenih romana, uz prethodnu saglasnost autora, objavi još jedan roman autora sa prebivalištem u Republici Srpskoj. U tom slučaju, roman bi bio objavljen u tiražu od 300 primeraka, uz autorski honorar utvrđen na osnovu internih propisa organizatora konkursa.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju svi autori koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku, a koji blagovremeno dostave svoj rukopis, pod uslovom da rukopis romana nije nikada ranije objavljen, kako na srpskom, tako ni na drugom jeziku.

 

Ukoliko je rukopis integralno ili fragmentarno objavljen u štampanoj ili elektronskoj formi, pomenuta činjenica će se smatrati razlogom za isključivanje autora i njegovog djela iz konkurencije.

 

Jedan autor može konkurisati samo sa jednim rukopisom. U slučaju nepoštovanja navedenog pravila Konkursa, sva dela tog autora isključiće se iz konkurencije za nagradu „Zlatna sova“.

 

Autori tri najbolje ocenjena rukopisa, prema odluci stručnog žirija, učešćem na ovom konkursu obavezuju se da će preneti na Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo, kao izdavača, isključivo i teritorijalno neograničeno pravo izdavanja autorskih dela sa kojima učestvuju na konkursu, odnosno pravo na reprodukovanje dela štampanjem, u periodu od tri godine od izdavanja istih, te pravo distribuisanja pomenutih dela do prodaje kompletnog tiraža definisanog ovim konkursom.

 

Na Konkurs slati neobjavljeni rukopis romana, štampan u tri primerka (format A4, font Times New Roman, prored 1.5, numerisane stranice, uvezano). Autori tri nagrađena romana se obavezuju da rukopise, nakon konačne odluke o izboru, dostave i u elektronskoj formi.

 

Rukopise, potpisane šifom, slati isključivo putem pošte, na adresu JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo, ul. Nikole Tesle br. 58, 71123 Istočno Sarajevo, sa imenom i prezimenom, kontakt telefonom i adresom autora, u posebnoj, zatvorenoj koverti. Rukopisi eventualno dostavljeni putem elektronske pošte ili na drugi neodgovarajući način, neće se uzeti u razmatranje i isti neće biti predmetom konkurencije za nagradu „Zlatna sova“.

 

Autori su dužni, pored traženih ličnih podataka, u zatvorenoj koverti iz prehodne tačke Konkursa, dostaviti i potpisanu izjavu, kojom, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, izjavljuju da rukopis koji dostavljaju nije nikada ranije objavljen, kako fragmentarno, tako ni integralno.

 

Dostavljeni rukopisi se neće vraćati autorima.

 

Poslednji dan za dostavu rukopisa na naprijed navedeni način je 5. 3. 2021. godine, dok je rok za proglašenje najboljeg neobjavljenog romana 31. 5. 2021. godine.

 

Detaljni uslovi za učešće na konkursu, vrsta i visina nagrade, izbor i način rada stručnog žirija, rokovi za odlučivanje o nagrađenim rukopisima, te ostala pitanja koja definišu postupak izbora najboljeg neobjavljenog romana su definisani Pravilnikom o dodjeljivanju nagrade „Zlatna sova“, objavljenim na zvaničnoj internet prezentaciji Zavoda (www.zunsrs.com).

 

 

Kopiraj link

Slični tekstovi

Produžen 12. međunarodni konkurs Zlatnog pera
26.04.2022.
1 min

Produžen 12. međunarodni konkurs Zlatnog pera

Takmičenja
Regionalni nagradni konkurs: Spasimo putopis 2023.
17.01.2023.
3 min

Regionalni nagradni konkurs: Spasimo putopis 2023.

Takmičenja
Konkurs festivala Trgni se! Poezija!
11.06.2021.
3 min

Konkurs festivala Trgni se! Poezija!

Takmičenja