Takmičenja

Otvoren konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU

11.06.2021.
4 min

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

 

Konkurs za najbolji studentski rad o EU

 

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

 

Teme

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

  1. Šta posle 70 godina od Šumanove deklaracije, 30 godina od Pariske povelje za novu Evropu i 20 godina od Milenijumske deklaracije Ujedinjenih nacija znači solidarnost u Evropskoj uniji i za Evropsku uniju?
  2. Zašto Evropska unija podržava postizanje održivog razvoja Srbije i može li Evropski zeleni dogovor za Zapadni Balkan ubrzati naše dostizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine?
  3. Sposobnost EU da odgovori na iznenadne globalne krize i rizike izazavane epidemijama i prirodnim katastrofama: da li, kako i koliko proces evropske integracije doprinosi Srbiji u savladavanju panedemije KOVID-19 i oporavku od nje?
  4. Kakvu budućnost Evrope želeti za Srbiju kakva se želi?
  5. Novi faktori i izazovi u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji

 

Nagrade (honorari)

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.

 

Ko može da se prijavi?

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

 

Način prijavljivanja na konkurs

Rad se dostavlja u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku. Na štampanom i elektronskom primerku rada ne sme biti navedeno ime i prezime studenta koji je autor, kao ni ma koji drugi lični podaci koji mogu otkrivati njegov identitet. Pored rada u štampanoj i elektronskoj formi, dostavlja se priložen zaseban zatvoreni koverat u kom mora da bude poseban dokument koji obavezno sadrži: ime i prezime studenta, kontakt podatke studenta (adresa elektronske pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona), naziv fakulteta, naziv studijskog programa, stepen i godina studija, naziv rada i broj indeksa. Zajedno se rad u jednom štampanom primerku i u elektronskom obliku na jednom kompakt disku i zasebna zatvorena koverta sa ličnim podacima dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Prispele prijave koje ne ispunjavaju ovaj zahtev, neće biti uzeti u razmatranje.

 

Prethodno navedena prijavna dokumentacija za konkurs, s napomenom na koverti „Za studentski konkurs“, dostavlja se ili lično na pisarnici, ili slanjem poštom, adresirana na:

Ministarstvo za evropske integracije

Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije

Nemanjina 34

11000 Beograd

 

Za sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs Ministarstva za evropske integracije, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na elektronsku adresu: office@mei.gov.rs.

 

Rok za konkurisanje

Rok za slanje radova je 9. avgust 2020. godine.

 

Blagovremenom dostavom smatraće se i dostavljanje preporučenom pošiljkom predatom pošti najkasnije do navedenog zaključnog termina trajanja konkursa, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo za evropske integracije.

 

 

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

 

Rešenje o raspisivanju konkursa možete da preuzmete ovde.

 

Kopiraj link