Takmičenja

Studentski konkurs za idejno rešenje enterijera studentskog kluba matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

11.06.2021.
9 min

Povod inicijative za raspisivanje konkursa nastao je iz potrebe za formiranjem funkcionalnog prostora za okupljanje i međusobnu saradnju studenata Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

 

Konkurs za izgradnju

Foto: Pixabay

Za razliku od postojećih prostora, koji poput biblioteke ili tradicionalne čitaonice nameću individualni rad kao jedini oblik učenja, ideja Studentskog kluba je da prostorom omogući dve osnovne namene: u prvom delu dana prostor za socijalizaciju i razmenu znanja među studentima, a u drugom delu dana prostor koji će doprineti daljem razvoju studentskih organizacija i sprovođenju njihovih aktivnosti.
 
Cilj je realizacija ugodnog i atraktivnog prostora, opremljenog tako da odgovori na različite potrebe korisnika. Ideja o formiranju Studentskog kluba Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu pokrenuta je od strane udruženja SUMA (Studentska unija matematičara) i podržana od strane fondova Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a započeće svoju realizaciju raspisivanjem studentskog arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja enterijera u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu
 
Projekat enterijera realizovaće se kroz 3 faze:
 1. FAZA / studentski konkurs za idejno arhitektonsko rešenje enterijera Studentskog kluba Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 2. FAZA / radionica razrade najuspešnijih rešenja (do 3) u saradnji sa grupom saradnika sa smera MASUA
 3. FAZA / izvođenje i realizacija projekta enterijera u saradnji sa grupom saradnika sa smera MASUA

 

Konkursni zadatak

Koncepcijom enterijera prostora Studentskog kluba matematičkog fakulteta potrebno je obezbediti višenamenski transformabilan prostor za aktivnosti studenata i organizacija koje deluju u okviru fakulteta. Prostor predviđen za intervenciju površine je 54 m2 i nalazi se u prizemlju zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Sv. Nikole 39 na Zvezdari, i potrebno ga je adaptirati i prilagoditi novoprojektovanoj nameni. Prostor budućeg kluba treba da omogući:
 • individualni, zajednički rad i razmenu znanja među studentima,
 • povremeno održavanje studentskih takmičenja, radionica i izložbi,
 • povremeno održavanje gostujućih predavanja i prezentacija pred publikom,
 • socijalizaciju kroz druženje i okupljanje studenata različitim povodima,
 • funkcionisanje studentskih udruženja i organizacija.

 

Od učesnika konkursa očekuje se da u svojim rešenjima predlože sve kataloške ili projektovane elemente opreme unutrašnjeg prostora koji su neophodni da se omogući prostorna artikulacija navedenih scenarija upotrebe Studentskog kluba, među kojima se podrazumeva nameštaj za učenje, praćenje predavanja, socijalizaciju, odlaganje, itd.
 
Obavezno je obezbediti sigurnost Studentskog kluba, njegovih korisnika i opreme, predvideti ulazna vrata, zatvorene ormariće, način odlaganja mobilijara (koji je u određenim režimima upotrebe višak), prostor za skladištenje hrane i pića u slučaju održavanja događaja (mini frižider).
 

Pravila konkursa

Konkurs koji se sprovodi je
 • po vrsti: otvoren,
 • prema kategoriji učesnika: studentski,
 • prema zadatku: idejni,
 • po obliku: dvostepeni i
 • prema načinu predaje: anonimni.
 
Žiri će izabrati do tri najuspešnija predloga iz prvog stepena konkursa i sa timovima koji su učestvovali na konkursu sprovesti radionicu za razradu rešenja na osnovu izabranih konkursnih predloga, a do nivoa izvođačkog projekta.
 

Uslovi za učešće na konkursu

 
Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina i svih studijskih programa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Maksimalan broj članova jednog tima je 3 studenta. Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedan student može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.
 

Uslovi za sprovođenje konkursa

 
Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se izabrana rešenja predati na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i korišćenja izabranih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezu navođenja imena autora i fakulteta.
 
Podloge za konkursni rad sadrže:
 • Raspis konkursa sa projektnim zadatkom,
 • Digitalne podloge u .dwg formatu,
 • Izbor fotografija sa lokacije.
 
 

Grafički prilozi:

 • Osnova sa dispozicijom nameštaja R=1:50,
 • Osnova poda R=1:50,
 • Osnova plafona sa dispozicijom svetiljki R=1:50,
 • Karakteristični preseci/izgledi R=1:50,
 • Aksonometrijska šema prostorno-programskog rešenja R=1:50,
 • Prostorni 3D prikazi – ambijenti,
 • Katalog nameštaja i materijala sa specifikacijom,
 • Opciono: karakteristični detalji R=1:20/10/5.
 
NAPOMENA: Neophodno je kroz najmanje jednu od navedenih vrsta priloga šematski prikazati organizaciju različitih režima upotrebe prostora (kroz osnove, aksonometrije ili ambijente).
 

Tekstualni deo:

 • Opis i obrazloženje predloženog rešenja,
 • Okvirna finansijska konstrukcija predloženog rešenja.
 

Dostavljanje konkursnog materijala:

U skladu sa izmenjenim epidemiološkim uslovima i novim merama uvedenim od strane Vlade Republike Srbije od 16.03.2021. godine, predaja radova sprovešće se u skladu sa definisanim konkursnim rokovima zaključno sa 22.04.2021. godine najkasnije do 14:00 na e-mail: konkurs.studentski.klub@arh.bg.ac.rs.
 
Konkursni tim/autor za potrebe predaje radova formira posebnu e-mail adresu kreiranu za tu svrhu koja se sastoji od sledećih elemenata:
 • studentski.klub.ŠIFRA@domen
 • primer: studenttski.klub.ŠIFRA@gmail.com
 • Mole se učesnici da prilikom slanja dokumentacije vode računa da ista nije veća od 5MB ili da u suprotnom koriste WeTransfer link ili neki ekvivalent.
 
Prijava treba da sadrži tri odvojena foldera i to:
 • GRAFIČKI ELABORAT – A3 elaborat horizontalne orijentacije sa svim navedenim grafičkim i tekstualnim prilozima, označenim šifrom od pet cifara u gornjem desnom uglu (jedan multipage .pdf naslovljen šifrom),
 • PODACI O AUTORIMA – jedan .pdf fajl pod nazivom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu izjavu konkurenata o tome da svi članovi autorskog tima prihvataju uslove konkursa; drugi .pdf fajl pod nazivom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima, prezimenima, brojevima indeksa i fakultetima svih članova autorskog tima, kao i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail adresi) i broju kontakt telefona,
 • CRTEŽI – crteži rešenja u aktivnom .dwg formatu (crteži u AutoCAD-u).
 
Sekretar konkursnog žirija će po pristizanju konkursnih radova proveriti dostavljenu dokumentaciju i izdvojiti folder sa podacima o autoru / autorima na čuvanje do konačne odluke Žirija.
 
Učesnici će dobiti e-mail potvrde prijema. Učesnici su u potpunosti odgovorni za sigurnu i pravovremenu dostavu dokumentacije i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu se ne može smatrati odgovornim za neuspele prijave.
 
Tehnički oblikovana obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu, zahtevu i dimenziji je obavezni sadržaj konkursnog rada. Svi navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene elemente i priloge neće biti razmatrani.
 
Rezultati konkursa i izveštaj žirija biće objavljeni na internet stranici: www.arh.bg.ac.rs.
 

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka: 23.03.2021.
 • Rok za postavljanje pitanja: 30.03.2021. na e-mail konkurs.studentski.klub@arh.bg.ac.rs 
 • Rok za predaju konkursnih radova: 23.04.2021. do 14:00 na e-mail konkurs.studentski.klub@arh.bg.ac.rs 
 • Objava rezultata konkursa: 30.04.2021. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Arhitektonskog fakulteta www.arh.bg.ac.rs
 • Dinamika radionice za razradu najuspešnijih rešenja biće dogovorena sa autorima, a njena realizacija predviđa se tokom maja meseca.
 

Kriterijumi žirija za ocenu radova

Osim poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa konkursa i odgovora na konkursni zadatak, žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
 • Originalnost, karakter i kvalitet ponuđenog rešenja enterijera,
 • Arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike ponuđenog rešenja,
 • Mogućnost ponuđenog rešenja da odgovori na programske potrebe predviđene konkursnim zadatkom,
 • Finansijska održivost i ekonomičnost predloženog rešenja,
 • Potencijal predloženog rešenja za razradu i izvođenje,
 • Uverljivost argumentacije predloženog rešenja – kroz grafičke priloge i tekstualno obrazloženje.
 

Vrsta nagrade i postkonkursne aktivnosti

Nakon odabira 3 najuspešnija konkursna rešenja koja ulaze u drugu fazu – fazu razrade i pripreme za realizaciju, tokom radionice očekuje se detaljna razrada rešenja za izvođenje u kojoj se precizno definišu svi elementi programa, materijalizacije, opreme i primenjenih sistema predviđenih idejnim rešenjem sa ciljem izrade dokumentacije za realizaciju enterijera. Nakon završene studentske radionice žiri bira najuspešniji projekat za realizaciju.
 
S obzirom na to da je reč o učešću studenata u aktivnostima važnim za akademsku zajednicu, svim učesnicima radionice (drugog stepena konkursa), ova aktivnost vrednovaće se 1 ESP bodom.
 

Sastav žirija

Članovi žirija:
 • dr Milena Kordić, docent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
 • Ana Zorić, asistent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
 • Dejan Todorović, asistent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
 • dr Nebojša Ikodinović, profesor – prodekan za nastavu, Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet
 
Sekretar konkursa/žirija:
 • Teodora Arsenijević, student 2. godine MASA, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
 
Za Univerzitet u Beogradu
 • Arhitektonski fakultet v. prof. dr Ana Nikezić, prodekan za nastavu
 
Kopiraj link

Slični tekstovi

Međunarodna mreža za transfer tehnologije - International Technology Transfer Network (ITTN)
24.06.2021.
3 min

Međunarodna mreža za transfer tehnologije - International Technology Transfer Network (ITTN)

Takmičenja
BEST Beograd organizuje AIBG – studentsko programersko takmičenje
10.11.2023.
2 min

BEST Beograd organizuje AIBG – studentsko programersko takmičenje

Takmičenja
Unija Challenge 2022 - regionalno takmičenje
28.09.2022.
2 min

Unija Challenge 2022 - regionalno takmičenje

Takmičenja