Prakse
Psiholog
Lokacija Novi Sad
Rok za prijavu 04.08.2024.
Postavljeno 05.07.2024.
Puno radno vreme
Nije potrebno radno iskustvo

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 98/2018 - аутентично тумачење) и чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-др закони, 6/2020, 129/2021 и 92/2023), пријављени кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме, утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020, 1/2021).

Услови за пријем у радни однос:

  • има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
  • има држављанство Републике Србије;
  • није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или давање мита; за кривична дела из групе других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Пријаве које садрже радну биографију слати са назнаком „За конкурс“ на адресу Средња пословно менаџерска школа, Модене 5, 21000 Нови Сад или електронским путем.

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања на интернет сајту Националне службе за запошљавање.

Napomena: Startuj.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.
Greška u oglasu? Obavestite nas.
Loading...
Slični poslovi
Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više