Obrazovanje

CEFR - Common European Framework of Reference

24.10.2008.
7 min

EFR je evropskim sistem preporuka za učenje jezika, izdat od strane Saveta Evrope. Ovaj međunarodno priznati sistem opisuje znanje jezika u nivoima od A1, za početnike, do C2,za one koji su savladali jezik i ovim nivoima su uglavnom prilagođeni razni međunarodno priznati testovi jezika (npr. Cambridge testovi, IELTS, BEC..)

Ovi nivoi ( i sertifikati koji su im prilagođeni) su predstavljeni u sistemu od šest nivoa znanja.

CEFR podela nivoa

Opšti testovi

Akademski testovi

Profesionalni testovi

C2-usavršeno

CPE-napredni nivo

IELTS

BULATS

C1-praktična efikasnost

CAE-visoki nivo znanja

IELTS

BEC- napredni nivo /ILEC/ICFE

B2-napredno

FCE-srednji nivo

IELTS

BEC -srednji nivo /ILEC/ICFE

B1- početni prag

PET-početni nivo znanja

IELTS

BEC -osnovni nivo

A2- osnovno

YLE- viši nivo / KET(key English test)

 

 

A1- probijanje

YLE- srednji nivo

 

 

Pripremni nivo

YLE- početnici

 

 


Na ovaj način je omogućeno svima onima koji se bave učenjem jezika i testiranjem (učiteljima, predavačima, profesorima itd.) da vide nivoe različitih kvalifikacija. Ovo takođe na jednostavan način daje uvid onima koji zapošljavaju nove radnike o poznavanju jezika i odnos znanja novog radnika sa maternjim jezikom sredine.


Časovi učenja

Nije moguće dati kategoričan odgovor na pitanje o broju časova učenja potrebnom za polaganje određenog nivoa testa, jer taj broj varira u zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su početno znanje kandidata, intenzitet predavanja, sklonost i godine kandidata, kao i vreme provedeno u učenju van nastave. Međutim sledeće vrednosti su prihvaćene kao prosečne:

A2 nivo - oko 180-200 sati učenja

B1 nivo - oko 350-400 sati učenja

B2 nivo - oko 500-600 sati učenja

C1 nivo - oko 700-800 sati učenja

C2 nivo - oko 1.000- 1200 sati učenja

 

sličicaALTE (Association of Language Testers in Europe) - Udruženje za testiranje znanja jezika u Evropi

 

Da bi se rezultati ispita o znanju jezika lakše shvatili, članovi ALTE-a su razvili više načina izveštavanja o CEFR nivou znanja kandidata. Ovi izveštaji opisuju šta korisnici jezika znaju u različitim nivoima i u različitim kontekstima (opšti, turističko-socijalni, radni -profesionalni i akademski).

Ovo su izveštaji ALTE-a za opšte poznavanje jezika:

 

A1 nivo znanja:

 • Razumevanje (slušanje) i govor - polaznik je u mogućnosti da shvati osnovne instrukcije i ima mogućnost uključivanja u osnovnu konverzaciju o predvidljivoj temi
 • Čitanje - polaznik može shvatiti najosnovnije poruke, instrukcije ili informacije
 • Pisanje - polaznik može da ispuni najosnovnije forme i da piše poruke koje obuhvataju vreme, datume i mesta.

A2 nivo znanja:

 • Razumevanje (slušanje) i govor - polaznik može da objasni jednostavno mišljenje ili potrebe u poznatom kontekstu
 • Čitanje - polaznik može da razume konkretne informacije u poznatom području kao što su proizvodi i znakovi na jednostavnim pismima ili izveštaj o poznatim temama
 • Pisanje - polaznik može da popuni forme i da piše kratka jednostavna pisma ili razglednice vezane za lične informacije.

B1 nivo znanja

 • Razumevanje (slušanje) i govor - polaznik može da izrazi mišljenje o apstraktnim ili kulturološkim temama na ograničen način ili da da savete o poznatoj temi i da shvati instrukcije ili javne izjave
 • Čitanje - polaznik može da shvati rutinske informacije i članke kao i generalno značenje nerutinskih informacija o poznatoj temi
 • Pisanje - polaznik može da piše pisma i poruke o poznatim ili predvidljivim temama.

B2 nivo znanja

 • Razumevanje (slušanje) i govor - polaznik može da prati i bude uključen u poznatu temu ili konverzaciju u prilično velikom spektru tema
 • Čitanje - polaznik može da pretražuje tekstove za relevantnim informacijama i da razume detaljne instrukcije ili savete
 • Pisanje - polaznik može da hvata beleške dok neko drugi priča ili da piše pisma koja obuhvataju nestandardne zahteve.

C1 nivo znanja

 • Razumevanje (slušanje) i govor - polaznik može da bude uključen efektivno u seminare i sastanke u svom polju delatnosti ili da učestvuje u neformalnoj konverzaciji sa velikim stepenom tečnosti, noseći se sa apstraktnim izrazima
 • Čitanje - polaznik može da čita dovoljno brzo da prati akademski kurs, da prati medije radi informisanja ili da učestvuje u nestandardnoj prepisci
 • Pisanje - polaznik može da priprema profesionalne prepiske, da hvata prilično tačne beleške na sastancima ili da piše eseje koji pokazuju sposobnosti komunikacije

C2 nivo znanja

 • Razumevanje (slušanje) i govor - polaznik može da savetuje ili da priča o kompleksnim ili specifičnim temama, shvata procene i da se sa samopouzdanjem nosi sa neprijatnim pitanjima
 • Čitanje - polaznik može razumeti dokumente, prepiske i izveštaje, uključujući i najsitnije detalje kompleksnog teksta
 • Pisanje - polaznik može da piše pisma o bilo kojoj temi, da hvata beleške sa sastanaka i seminara sa dobrom izražajnom preciznošću.

 

Kopiraj link