Saveti za traženje posla

Rad od kuće: Koja su tvoja prava

11.08.2023.
7 min

Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca je regulisan čl. 42 Zakona o radu, gde je u svega nekoliko stavova regulisana ova vrsta radnog odnosa, jer je ovaj oblik radnog angažovanja u pravnoj praksi bio retko zastupljen u ranijim godinama, pa samim tim nije bilo potrebe za njegovim detaljnijim regulisanjem.

Rad od kuće: Koja su tvoja prava?

Foto: Startuj.infostud.com (Shutterstock)

Međutim, džinovski koraci koji su napravljeni na polju tehnološkog napretka su sada doveli do toga da pravna regulativa ne može da isprati dinamiku razvoja ove vrste rada u pravnom životu.

Šta propisuju naše trenutne pozitivno-pravne norme?

Možda je tebi kao mladom čoveku koji si svoju karijeru počeo upravo radom od kuće, odnosno van prostorija poslodavca, potpuno normalno i prirodno da ti kućno okruženje bude „ofis“, ali nekada je realnost bila da se rad obavljao u najvećem procentu u poslovnim prostorijama poslodavca. Dakle, upravo iz navedenog razloga želimo da tebi i tvojim kolegama koji tek počinju svoju karijeru ukažemo na pojedine specifičnosti rada van prostorija poslodavca.

Zakon o radu Republike Srbije određuje da radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca obuhvata rad na daljinu i rad od kuće. Ugovor o radu koji se zaključuje u smislu zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova van prostorija poslodavca mora da sadrži sve elemente koji se nalaze i u redovnom ugovoru o radu, uz dodatne obavezne elemente kojima se uređuju specifičnosti rada na daljinu, odnosno rada od kuće.

Koji su obavezni dodatni elementi ugovora o radu na daljinu?

Ugovor o radu koji se zaključuje u smislu zasnivanja radnog odnosa, gde je mesto rada van prostorija poslodavca, mora da sadrži sledeće obavezne dodatne elemente, pored opštih elemenata koji se podrazumevaju:

  1. trajanje radnog vremena prema normativima rada;
  2. način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog;
  3. sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava;
  4. korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu;
  5. naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;
  6. druga prava i obaveze.

Vrednovanje rada od kuće

Tvoja osnovna zarada ako se opredeliš za rad van prostorija poslodavca ne može biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca. Ovo je jedna od najznačajnijih zakonskih odredbi o radu od kuće jer definitivno potvrđuje da je ovakav rad u istoj ravni sa radom u prostoru koji je pod neposrednom kontrolom poslodavca, jer je jedan od osnovnih zakonskih principa da se za isti rad, odnosno rad iste vrednosti, plaća ista zarada. Dakle, ne može da dođe do umanjenja tvoje zarade zato što posao obavljaš od kuće.

Odredbe Zakona o radu o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodeli radnog vremena, noćnom radu, odmorima i odsustvima primenjuju se i na ugovor o radu kod rada od kuće, odnosno rada na daljinu, ako drugačije nije određeno opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema tome, ako tvoje kolege koje rade u prostorijama poslodavca imaju radno vreme 5 dana po 8 časova za iste poslove, takvo radno vreme je i za tebe koji radiš od kuće. Ukoliko se smatra da neki iznenadni, neplanirani posao ne mogu da obave zaposleni u firmi u punom radnom vremenu, te se organizuje prekovremeni rad, moguće je takav rad organizovati i za tebe kao zaposlenog koji radiš od kuće i taj rad mora da ti se plati uvećano.

Takođe, norma i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju van prostorija poslodavca ne mogu se odrediti na način kojim se zaposlenom onemogućava da koristi prava na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor.

Dodatne obaveze poslodavca kod rada od kuće

Obaveza poslodavca je da ti obezbedi sredstva za rad, imajući u vidu poslove kod kojih se najčešće i najlakše organizuje rad od kuće, to prevashodno podrazumeva mobilni telefon, računar i ostalu kompjutersku opremu. Obaveza je poslodavca da opremu neophodnu za rad ispravno instalira, kao i da tehniku održava u ispravnom stanju u svakom trenutku.

Ugovorom o radu poslodavac je dužan da predvidi koja će tvoja lična sredstva da se koristite za rad i ima obavezu da ti nadoknadi troškove za njihovu upotrebu. Imajući u vidu poslove kod kojih se rad van prostorija poslodavca najčešće organizuje, uglavnom je ovde reč o troškovima utroška interneta i električne energije. Najpošteniji način da se ovi troškovi precizno odrede, kako ne bi tebi išlo na štetu, jeste da se angažuje veštak koji će izvršiti obračun koliko si električne energije za rad računara ili interneta potrošio tokom svojih 8 časova rada tokom pet radnih dana u nedelji. Kada se utvrdi iznos ovih troškova, on može da se navede u paušalnom iznosu u tvom ugovoru.

Moraš da znaš činjenicu da ukoliko svoj rad obavljaš van prostorija poslodavca nemaš pravo na naknadu putnih troškova jer, de facto, nemaš troškove odlaska i dolaska na posao. Međutim, treba naglasiti da se ipak mora predvideti mogućnost da ukoliko ti zbog prirode posla moraš da obaviš neki radni zadatak po nalogu poslodavca u samim poslovnim prostorijama poslodavca, onda ti skrećemo pažnju da imaš pravo na naknadu putnih troškova srazmerno broju dana koje si proveo u obavljanju poslova iz poslovnih prostorija poslodavca.

Novi trendovi u poslovnom svetu

Prošle su tri godine od kako je kovid primorao kompanije širom sveta da svoje zaposlene ostave kod kuće, zbog čega je rad na daljinu postao važan, pa je samim tim kao što smo napomenuli na početku teksta, sada nastala potreba da se to detaljnije reguliše pravnom regulativom. Potrebe posla su nametnule žurbu da se zaposlenima omogući pristup svim alatima koji su im potrebni za rad od kuće.

Nakon kovida novi trendovi su pokazali i to je postalo jasno i upravljačkim timovima, da zaposleni mogu biti produktivni i pažljivi i kad nisu u kancelariji. Poslodavci su svuda u svetu počeli da shvataju da je i rad na daljinu zaista rad. U tom smislu su mnoge kompanije promenile svoju politiku zapošljavanja, očekivanja i strukture rada, data je mogućnost zaposlenima da odluče da li žele da rade od kuće.

Sa stanovišta zaposlenog, rad od kuće ili na daljinu nudi efikasnost i uštedu vremena bez brige o putovanju na posao ili saobraćajnim gužvama. Jednom rečju, ovaj vid radnog angažovanja  je sve zastupljeniji kod mladih generacija jer, pre svega, nudi fleksibilnost, novi nivo pogodnosti koji ne pruža tradicionalno radno okruženje, omogućavajući mladima da bolje koriste svoje najvrednije dobro - vreme.

Inicijativa za izmenu pravnog okvira za rad van prostorija poslodavca

Kao što smo naveli u prethodnom poglavlju, usled trendova i  ubrzane dinamike širenja rada van prostorija poslodavca u pravnoj praksi, kao uslovno rečeno, novog oblika rada, Unija poslodavaca Srbije je dana 24.03.2022. godine podnela inicijativu Socijalno-ekonomskom savetu za donošenje kvalitetnog okvira koji će detaljnije regulisati pravnom regulativom ovaj oblik rada.

Pre svega, predloženo je da treba precizirati razlike između rada od kuće i rada na daljinu, jer kao što si mogao da stekneš utisak sadašnja zakonska rešenja to nisu jasno definisala, zatim je predloženo da se uvede mogućnost da zaposleni rade parcijalno i jedan deo radnog vremena provedu radeći od kuće. Isto tako je inicirano da se preciznije definiše obaveza poslodavca po pitanju opreme i sredstava za rad, kao i bezbednosti na radu.

Kao što možeš da vidiš,  ovaj vid radnog angažovanja se sve više širi, a ono što je najvažnije, tvoja prava su ista kao da radiš u prostorijama poslodavca. Slobodno se odvaži, ukoliko je to tvoja želja, i pitaj poslodavca da ti kućno okruženje bude „ofis“ ili izaberi baš posao od kuće.

Kopiraj link

Dušan Cvrkušić

Dušan je diplomirani pravnik, prevodilac, konsultant za oblast obaveznog socijalnog osiguranja, tipičan društvenjak po interesovanju, altruista i uvek spreman za nešto novo.

Slični tekstovi

Zbog čega sve možeš da dobiješ otkaz i koja prava imaš
22.03.2024.
6 min

Zbog čega sve možeš da dobiješ otkaz i koja prava imaš

Saveti za traženje posla
Kako zaista izgleda rad od kuće - prednosti, izazovi i mane
18.08.2023.
6 min

Kako zaista izgleda rad od kuće - prednosti, izazovi i mane

Saveti za traženje posla
Ugovor o delu: Koja su tvoja prava i obaveze
24.04.2023.
10 min

Ugovor o delu: Koja su tvoja prava i obaveze

Saveti za traženje posla