Takmičenja

Konkurs za predstavnike i predstavnice mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije

11.06.2021.
6 min

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), u skladu sa stečenim statusom krovnog saveza mladih prema članu 14. Zakona o mladima i obavezama koji proističu iz njega, raspisuje: Konkurs za predstavnike i predstavnice mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije

 

Konkurs za predstavnike i predstavnice mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije

Foto: Unsplash

Šta je Savet za mlade i ko ga čini?

Savet za mlade je savetodavno telo Vlade Republike Srbije koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje.

 

Savet za mlade čine predstavnici/e organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza mladih, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci.

 

Najmanje jednu trećinu članova Saveta za mlade čine predstavnici mladih iz reda udruženja i saveza i ovaj konkurs je upravo namenjen tim zainteresovanim mladima.

 

Na koji način mladi učestvuju u radu Saveta?

Kao savetodavno telo Vlade, Savet obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija.

 

Predstavnici i predstavnice mladih u savetodavnom telu Vlade RS:

 • zastupaju stavove mladih u Republici Srbiji, obavljaju redovne konsultacije sa mladima i osiguravaju da se njihovi prioriteti nađu na agendi donosioca odluka;
 • podstiču i usklađuju aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • predlažu mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, na bazi aktuelnih podataka iz istraživanja o položaju mladih;
 • predlažu mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

 

Mladi članovi i članice Saveta redovno će učestvovati i na koordinacionim sastancima koje organizuje Krovna organizacija mladih Srbije sa ciljem usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i organizacijama mladih i za mlade.

 

Predstavnik/ca mladih obavljaće svoj mandat za vreme trajanja aktuelnog saziva Vlade i/ili do navršenih 30 godina života. Mladi predstavnik/ca će sa KOMS-om potpisati ugovor o saradnji, a u slučaju neispunjavanja dogovorenih obaveza, KOMS može pokrenuti postupak smene predstavnika/ce mladih.

 

Koji su uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije koje moram da imam?

Kandidati i kandidatkinje koji/e su zainteresovani/e da se prijave za članstvo u Savetu za mlade, trebalo bi da:

 • u trenutku otpočinjenja mandata budu uzrasta od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života
 • budu državljani Republike Srbije
 • su aktivno koordinirali ili učestvovali u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji omladinske politike na lokalnom i/ili nacionalnom nivou u trajanju od najmanje 2 godine
 • su učestvovali u kreiranju i sprovođenju programa ili projekta usmerenih na ostvarivanje strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade
 • imaju najmanje jednogodišnje iskustvo u zagovaranju politika
 • dobro poznaju rad nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike i upoznati su sa društvenim i političkim kontekstom u državi
 • primenjuju i promovišu vrednosti omladinske politike i uključivanja mladih

 

Za učešće u radu Savetu za mlade nije predviđena finansijska naknada, ali će operativni troškovi učešća na aktivnostima biti pokriveni od strane Krovne organizacije mladih Srbije.

 

Kako da se prijavim i kako izgleda proces selekcije?

Da bi uspešno aplicirao/la, potrebno je da nam popuniš i dostaviš:

 1. prijavni formular
 2. biografiju (CV)
 3. pismo nominacije udruženja/saveza

 

Ovde možeš pronaći prijavni formular i formu za pismo nominacije .

 

Sva tri dokumenta potrebno je da pošalješ sa naznakom: Prijava za članstvo u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije najkasnije do petka, 11. decembra 2020. godine, do 23.59 časova na konkurs@koms.rs. Sve prijave koje pristignu nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Broj mesta je ograničen, a proces selekcije izvršiće imenovana višečlana Komisija Krovne organizacije mladih Srbije, na osnovu sledećih kriterijuma:

 • ispunjavanje osnovnih uslova konkursa sadržanim u Zakonu o mladima
 • iskustvo rada u udruženju mladih i/ili za mlade i/ili saveza mladih
 • poznavanje politika za unapređenje položaja mladih
 • poznavanje zakonodavnog okvira i strateških dokumenata u oblasti omladinske politike i srodnih oblasti u Srbiji
 • iskustvo u zagovaranju
 • motivacija i spremnost za učešće u širim konsultativnim i koordinacionim procesima
 • ravnomerna geografska i rodna zastupljenost, kao i prepoznavanje manje zastupljenih, marginalizovanih mladih  Iz  osetljivih grupa

 

KOMS promoviše vrednosti raznolikosti i inkluzije i zagovara da svi mladi imaju jednake mogućnosti. Ohrabrujemo da se na konkurs prijaviš bez obzira na prepreke sa kojima se suočavaš, ukoliko si zainteresovan/a, a mi ćemo se potruditi da ti obezbedimo ravnopravne uslove učešća.

 

Svi kandidati i kandidatkinje biće obavešteni o ishodu svoje prijave nakon isteka roka za prijavu. Planirana su dva kruga selekcije: administrativna provera i ocenjivanje i razgovor sa kandidatima/kinjama, 13. decembra 2020. godine. Razgovor će biti održan online, putem Zoom platforme.

 

Ovde možete pronaći poziv u PDF formatu.

 

Za sva dodatna pitanja i/ili razjašnjenja, možete kontaktirati generalnog sekretara KOMS, Stefana Đorđevića, na stefan.djordjevic@koms.rs ili na: 062/467-277 radnim danima od 9 do 17 časova.

 

 

Kopiraj link