Takmičenja

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih

11.06.2021.
2 min

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata.

 

Nagrada za uspeh

Foto: NajStudent (ShutterStock)

Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi ako su određeni rezultati postignuti grupnim radom.

 

Nagrada se može dodeliti istom licu više puta. Nagrada je nedeljiva.

 

Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine. Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se samostalni rad učenika ili studenata koji predstavlja doprinos u određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti naročito ističe.

 

U jednoj godini dodeljuju se dve nagrade, i to jedna za naučni, a druga za umetnički rad mladih.

 

Predloge za nagradu mogu podneti stručna tela univerziteta, fakulteta, viših škola, srednjih i osnovnih škola, stručne i naučne institucije, ustanove i preduzeća ukoliko je rad koji se predlaže za nagradu nastao u ovim ustanovama ili je na određeni način povezan sa njihovom delatnošću, kao i pojedinci.

 

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem, podacima o kandidatu, stvaralaštvu, opisom rada i postignutim rezultatima.

 

Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka dela, kataloga, kasete, crteži, projekti odnosno odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

 

Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda dostavljaju se na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda, Ulica kraljice Marije broj 1, sa naznakom: Nagrada za stvaralaštvo mladih – Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

 

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Beograda je 20. februar 2021. godine.

 

Odluku o dodeli nagrade donosi odgovarajuća komisija.

 

Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2021. godine.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 7157-539.

 

 

 

Kopiraj link