Takmičenja

Nagradni konkurs za idejno rešenje plakata na temu „365 dana bez duvana”

14.10.2021.
6 min

Kancelarija za prevenciju pušenja u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” raspisuje nagradni konkurs za idejno rešenje plakata na temu „365 dana bez duvana”.

Nagradni konkurs za idejno rešenje plakata na temu „365 dana bez duvana”

Foto: Pixabay

Propozicije za učesnike:

Pravo učešća imaju studenti umetničkih visokoškolskih ustanova. Učestvovanje je besplatno, a radovi se predaju pod šifrom.

S obzirom na to da je tema „365 dana bez duvana”, očekuje se da radovi istaknu prednosti nekorišćenja duvana i duvanskih/nikotinskih proizvoda za pojedinca i celokupno društvo. Takođe bi trebalo da radovi istaknu potrebu da se živi u sredini bez duvana, kao i dobre strane društva u kojem se ne koriste duvanski proizvodi.

Ovde se pod duvanom i duvanskim proizvodima podrazumevaju klasične cigarete, zagrevani duvanski proizvodi, nargile, kao i elektronske cigarete.

Rad može da bude usmeren tj. da sadržajem odgovara nekoj od sledećih oblasti:

 • Prevencija otpočinjanja upotrebe duvana;
 • Štetnost korišćenja nargila, sa posebnim naglaskom na mlade;
 • Štetnost izloženosti duvanskom dimu iz okruženja i značaj zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu;
 • Prestanak tj. odvikavanje od upotrebe cigareta i/ili drugih duvanskih proizvoda.

Poželjno bi bilo da radovi imaju stimulativni pristup kako bi se istaklo pozitivno ponašanje za zdravlje i zaštitu životne sredine. Ne preporučuje se neposredno prikazivanje rizičnog ponašanja na plakatu.

Rad može biti delo jednog ili više autora (pri čemu se dodeljuje jedna nagrada za jedan rad bez obzira na broj autora).

Kandidat/i može/mogu podneti samo jedan autorski rad u originalu (koji mora biti delo i vlasništvo učesnika). Crteži, skice, fotokopije i plagijati neće biti prihvaćeni. Rad mora da odgovara temi, ne sme biti prethodno objavljivan, izlagan ili na bilo koji način publikovan i ne sme kršiti prava trećih lica.

Ne smeju se koristi likovi poznatih ličnosti, dok je u slučaju da se koriste likovi bilo koje osobe potrebna njihova pisana i overena saglasnost da njihovi likovi mogu biti korišćeni bez ikakvog ograničenja u slučaju da rad bude nagrađen ili selektovan za izložbu.

Podneti radovi treba da budu odštampani u formatu B2 (500×707 mm), u koloru. Pored štampane verzije dostavlja se i grafička priprema na CD-u ili USB-u prema sledećim instrukcijama:

 • Grafičku pripremu za štampu uraditi u isključivo sledećem formatu PDF (prepress);
 • Naziv fajla treba da odgovara šifri pod kojom se predaje rad na konkurs;
 • Dimenzija fajla treba da bude B2 formata (500×707 mm);
 • Fotografije, ako ih ima u fajlu, treba da budu u rezoluciji od 300 dpi;
 • Dostavljeni fajl treba da bude u CMYK kolorni profil/modu;
 • U fajlu ne sme da bude nikakvih objekata u RGB kolornom profilu/modu;
 • Ne treba koristiti industrijske i default ICC kolorne profile – isključiti ovu opciju u podešavanjima prilikom publish to pdf;
 • Nije potrebno ubaciti nikakve dodatne cajtne za obrez, paser krstiće ili slično.

Uz rad je obavezno poslati ili priložiti prilikom predavanja zatvorenu kovertu, sa jasno ispisanom ŠIFROM na poleđini, koja će sadržati odštampanu ili čitko štampanim slovima popunjenu prijavu na konkurs za idejno rešenje plakata na temu „365 dana bez duvana” koja se može dobiti pri predavanju radova na konkurs ili preuzeti na sajtu batut.org.rs.

Odabir žanra, tehnike i autorski pristup potpuno su slobodni.

Rok za prijem radova je 20. novembar 2021. godine. Svi radovi koji budu poslati posle ovog roka neće biti prihvaćeni.

Kandidati štampanu verziju plakata i posebno kovertu sa prijavom i elektronskom verzijom rada (pod šifrom) na konkurs dostavljaju lično ili šalju poštom (o svom trošku) do navedenog datuma, na adresu: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” za Kancelariju za prevenciju pušenja, ul. Dr Subotića br. 5, 11000 Beograd sa naznakom za konkurs „365 dana bez duvana ”. Radove koji ne budu nagrađeni, niti selektovani za izložbu ili odbijeni iz nekog razloga, uključujući i grafičku pripremu, na konkursu kandidati mogu preuzeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Svaki rad na poleđini mora da sadrži: šifru pod kojom je prijavljen (čitko ispisano).

Napomena: Bez ovog podatka rad se neće uzimati u razmatranje.

Nagrađeni radovi kao i oni koji su selektovani za izložbu (uključujući i grafičku pripremu) ostaju u trajnom vlasništvu organizatora konkursa koji ih može umnožavati i koristiti bez ograničenja za izložbe, izradu promotivnog i zdravstvenovaspitnih materijala (štampanog, elektronskog, video) i dr.

Članovi žirija za izbor radova su: mr sc. Nadežda Nikolić, dipl. biolog; prim. dr. sc. med. Biljana Kilibarda; Milica Salaški, mast. lik. umet.; Tatjana Šljivar, dipl. istoričar umetnosti i Marija Petković, dipl. psiholog. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu batut.org.rs do kraja 2021. godine.

Kriterijumi za ocenu  dizajna     

 • Žiri će ocenjivati u kojoj meri su poruke i definisani vizuelni izgled plakata u skladu sa zadatom temom, navedenim smernicama i tehnikom izrade, kao i uspešnost pronalaženja pravog odnosa između zadatih elemenata. U obzir će se uzimati i originalnost radova.
 • Žiri će ocenjivati sklad svih elemenata likovno-grafičkog jezika i vizuelnog jezika koji čine likovni elementi (kompoziciono rešenje, tretman svetlosti i valerskih vrednosti, kolorit, perspektivu i dr.) prikazanih na radu koji treba svojom pojavnošću da privuče pažnju posmatrača.
 • Rad treba da zadovolji osnovne norme dobro osmišljenog plakata: preglednost, jednostavnost, razumljivost, sažetost i tačnost. Slogan i poruka koju šalje mogući ispis moraju biti dovoljno vidljivi, čitki i atraktivni kako bi privukli i zadržali pažnju posmatrača.

Nagrade:

 • Prva nagrada u novčanom iznosu od 60.000 dinara.
 • Druga nagrada u novčanom iznosu od 50.000 dinara.
 • Treća nagrada u novčanom iznosu od 40.000 dinara.
 • Devet pratećih nagrada u novčanom iznosu od po 15.000 dinara. (9 x 15.000 dinara)

Dodatne informacije:

Telefon: 011/ 2684 566/ lok. 178;

Tatjana Šljivar, e-mail: tatjana_nov@yahoo.com.

Nadežda Nikolić, e-mail: nadan@batut.org.rs.

Kopiraj link